Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Strateški plan razvoja Kršćanske sadašnjosti 2015.-2018.

UVOD

Kršćanska sadašnjost d.o.o. (KS) izradila je ovaj Strateški plan razvoja za razdoblje od tri godine s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja izdavačkoga poduzeća što uključuje sve djelatnosti, od uredničkih poslova preko tiskanja knjiga do marketinških djelatnosti i prodaje.

Ovaj strateški plan donosi se za razdoblje od 2015. do 2018. godine i sadrži prikaz strategije i ciljeva putem kojih se Kršćanska sadašnjost d.o.o. nastoji čvršće pozicionirati u djelatnosti po kojoj je prepoznata već skoro pedeset godina te razviti svoju djelatnost. 


Da bi to ostvarila KS za sljedeće razdoblje od tri godine ovim Strateškim planom određuje polazišne točke i podloge, naznačuje svoju misiju, načela i viziju djelovanja, određuje opće ciljeve, postavlja temelje svoga djelovanja i donosi razradu strateških područja.

POLAZIŠNE TOČKE I PODLOGE ZA IZRADU STRATEŠKOGA PLANA

 

Kao polazišta i podloge za izradu ovoga Strateškog plana korišteni su strateški dokumenti, kako nacionalnoga, društvenog i crkvenog značaja, tako i interni dokumenti KS-a, kao što su:

 • Strateški plan Ministarstva kulture za razdoblje od 2014. do 2017. godine;
 • Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige;
 • Statut Kršćanske sadašnjosti d.o.o.;
 • Pravilnik o radu Kršćanske sadašnjosti;
 • Papa Ivan Pavao II., Ex corde Ecclesiae – Iz srca Crkve;
 • Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima);
 • Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije;
 • Zakon o kulturnim vijećima (NN, broj 48/04, 44/09 i 68/13);
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj 47/90, 27/93, 38/09);
 • Zakon o državnim potporama (NN, broj 72/13, 141/13 i 47/14);
 • Ugovor o funkcioniranju EU, članak 107., stavak 3., točka d;
 • Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN, broj 55/16).

OPĆI OPIS DJELATNOSTI

 

Kršćanska sadašnjost d.o.o. iz Zagreba (KS) izdavačko je i knjižarsko poduzeće koje se bavi izdavaštvom vjerske, duhovne i znanstvene literature iz područja teologije i srodnih znanosti, zatim crkvenih dokumenata, biblijskih izdanja, liturgijskih knjiga, znanstvene knjige iz područja povijesti Crkve, sociologije religija, potom duhovne literature i knjiga za djecu kao i knjiga iz područja kulture, odnosno glazbene umjetnosti te audiovizualnih snimki. K tome KS izdaje i šest različitih periodičkih izdanja, od stručnih znanstvenih časopisa do popularnoga duhovnoga štiva.
 

Kao takva, Kršćanska sadašnjost d.o.o. jedini je hrvatski izdavač stručne teološke i znanstvene literature sa sada već pedesetogodišnjom tradicijom, ugledom i pozicijom u Crkvi i u društvu.

Radi što bolje nazočnosti i plasmana svojih izdanja KS trajno unaprjeđuje svoju distribucijsku mrežu otvaranjem novih knjižara, opremajući postojeće knjižare novom i suvremenom tehnološkom opremom, inovacijama u knjiškome poslovanju i namještajem. Osim direktne prodaje u vlastitim knjižarama i u knjižarama drugih izdavača i knjižâra te prodaje putem web knjižare, KS povećava opseg svojih djelatnosti i putem komisijske prodaje te aktivnostima putem Knjižnoga kluba i  trajnom pretplatničkom mrežom.

Sukladno suvremenim postignućima na području arhiviranja e-dostupnosti, KS vrši digitalizaciju svojih znanstvenih, stručnih pa i popularnih izdanja te trajno unaprjeđuje svoju ponudu putem web izloga kao i na društvenim mrežama.

Osim toga KS organizira stručne skupove, simpozije, tribine, izložbe i prigodna predstavljanja knjiga.

MISIJA, NAČELA I VIZIJE

Kršćanska sadašnjost d.o.o. u Crkvi i u hrvatskome društvu ima osobitu misiju objavljivanja relevantnih suvremenih i važnih teoloških knjiga prijašnjih vremena, što uključuje i bibliofilska izdanja kao i prijevode klasičnih djela od ranokršćanskih vremena do danas, zatim izdavanje starih i novih prijevoda Biblije, liturgijskih knjiga i crkvenih dokumenata, katehetske i duhovne literature te knjiga za djecu kao i znanstvene literature srodne teologiji.

Načela takvoga djelovanja su znanstvenost, tradicija, socijalna odgovornost i transparentnost.

U vizije takve djelatnosti KS-a ubrajaju se potrebe za znanstvenom objektivnošću, povezanošću hrvatske teološke misli s onom zapadnom, ekumenskom otvorenošću, informiranošću i edukacijom te u stvaranju i objavljivanju novih znanstvenih, duhovnih i kulturnih spoznaja.

STRATEŠKI CILJEVI

Opći ciljevi KS-ovih djelatnosti predstavljaju pomoć intelektualnoj, crkvenoj i društvenoj zajednici u pružanju relevantnih informacija i stavljanja na uvid znanstvenih i drugih postignuća s područja teologije i srodnih znanosti. Osim toga jedan od važnih ciljeva je i omogućiti bolju suradnju crkvenih i društvenih institucija i skupina na interdisciplinarnim područjima nuđenjem kako literature tako i organiziranjem simpozija, stručnih skupova i tribina te podupiranjem suradničke svijesti publikacijama široke namjene.

Strateško područje publiciranja relevantne teološke i znanstvene literature:

a)     objavljivanje izvornih znanstvenih radova iz područja teologije i srodnih znanosti;

b)     prevođenje i objavljivanje znanstvenih radova iz područja teologije i srodnih znanosti;

c)      publiciranje stručnih znanstvenih časopisa.

Strateško područje publiciranja relevantne biblijske literature:

a)     objavljivanje Biblije;

b)     prevođenje i objavljivanje novijih biblijskih prijevoda;

c)      objavljivanje bibliofilskih izdanja Biblije;

d)     objavljivanje stručne, znanstvene i popularne literature iz područja biblijskih znanosti i pastorala;

e)     objavljivanje stručnih časopisa iz područja biblijskih znanosti i pastorala.

 

Strateško područje objavljivanja dokumenata Crkve:

a)     prevođenje i objavljivanje najvažnijih dokumenata Svete stolice;

b)     objavljivanje relevantnih dokumenata Biskupskih konferencija;

c)      objavljivanje dokumenata Hrvatske biskupske konferencije.

Strateško područje objavljivanja liturgijskih knjiga:

a)     objavljivanje temeljnih liturgijskih knjiga;

b)     objavljivanje znanstvene i stručne literature iz područja liturgike;

c)      objavljivanje stručnih časopisa za liturgijski pastoral;

d)     objavljivanje audio-vizualnih sredstava i pomagala za liturgijski pastoral.

 

Strateško područje objavljivanja katehetske literature:

a)     objavljivanje katehetskih udžbenika priručnika i radnih bilježnica;

b)     objavljivanje znanstvene i stručne katehetske literature;

c)      objavljivanje audio-vizualnih sredstava i pomagala iz područja kateheze.

 

Strateško područje objavljivanja duhovne literature:

a)     prevođenje i objavljivanje literature duhovnog, esejističkog i znanstveno-popularnog karaktera;

b)     objavljivanje domaćih autora duhovne i znanstveno-popularne literature;

c)      objavljivanje popularnih izdanja duhovne literature.

Strateško područje objavljivanja književnih, likovnih i glazbenih djela kršćanske kulture:

a)     objavljivanje relevantnih književnih djela kršćanske provenijencije iz europske baštine;

b)     objavljivanje relevantnih književnih djela kršćanske provenijencije domaćih autora;

c)      objavljivanje likovnih monografija i studija kršćanske provenijencije, svjetskih i domaćih autora;

d)     objavljivanje znanstvenih prinosa iz područja muzikologije i crkvene glazbe;

e)     objavljivanje audio-vizualnih zapisa relevantnoga glazbenoga stvaralaštva.

 

Strateško područje poduzetničkih aktivnosti:

a)     širenje distribucijsko-prodajne mreže: otvaranje i opremanje novih knjižara te ulaganje u modernizaciju postojećih knjižara i širenje prodajnog asortimana;

b)     zapošljavanje novih djelatnika te kontinuirana edukacija KS-ovih kadrova radi bolje uspješnosti postizanja poslovnih ciljeva;

c)      promidžbene akcije: sudjelovanje na različitim sajmovima knjiga u tuzemstvu i inozemstvu kao što su: Interliber, Sajam knjiga u Frankfurtu, Sajam knjiga u Beogradu, Sajam knjiga u Sarajevu, Sajam knjiga u Puli, Mediteranski sajam knjiga (Split), Dječji sajam knjige u Šibeniku, Dječji sajam knjiga u Puli (Monte Librić), Sajam knjige u Nedelišću (Mesap Libar), Klio fest (Zagreb), Noć knjige, Brod kulture i Katehetske škole;

RAZVOJNE STRATEGIJE

 

Opći cilj razvojne strategije je: biti prepoznat kao vodeća institucija za objavljivanje teološke literature, biblijskih, liturgijskih i katehetskih izdanja te dokumenata, zatim relevantne publicistike i knjiga za djecu. Razvojna strategija uključuje sustavno povećavanje djelatnosti, poboljšavanje proizvoda, raznovrsniju marketinšku kampanju i razgranatiju prodajnu mrežu. To uključuje:

a)     stvaranje osnova za rast i razvoj što podrazumijeva jačanje poslovnoga sustava za odlučivanje i upravljanje, ulaganje u materijalnu osnovu i rješavanje temeljnih pitanja resursa;

b)     stvaranje uvjeta za jačanje ljudskih potencijala;

c)      stvaranje uvjeta za ulaganje u proizvodnu i distributivnu mrežu;

d)     jačanje prodajne mreže i otvaranje novih prodajnih mjesta;

e)     snaženje marketinških djelatnosti;

f)        umrežavanje u sustave i korporacije koje se bave sličnim djelatnostima.

PROVEDBA I PRAĆENJE IZVRŠENJA PLANA


U vremenu prije stupanja Strateškoga plana na snagu bit će provedene sljedeće aktivnosti:

a)     javno će se na vlastitim mrežnim stranicama objaviti Strateški plan;

b)     izabrat će se osobe odgovorne za provedbu pojedinih aktivnosti za primjenu plana;

c)      Pravovremenost provedbe i realizaciju planiranih aktivnosti nadzirat će član Uprave.

MJERILA ZA OCJENU USPJEŠNOSTI PROVEDBE STRATEŠKOGA PLANA


Provedba Strateškoga plana pratit će se analizom ostvarenja operativnih godišnjih planova i ostvarivanja unaprjeđenja ključnih organizacijskih komponenti. Strateški plan će se smatrati ostvarenim ukoliko je provedeno 80% indikatora uspješnosti.

Glavni cilj je pratiti napredak na upravljačkoj i operativnoj razini, detektiranje slabosti i predlaganje korektivnih mehanizama. Rezultat samoprocjene načina upravljanja i usluga poslužit će za ciklički proces rasta i razvoja poduzeća.

Misao dana

UZ PRIKAZANJE BDM Izgubili smo najdublji smisao prikazanja. A ipak, ono je trenutak u kojemu, kako mu i ime kaže, sav kršćanski puk prikazuje, prinosi sebe, ne pokraj Krista nego u njemu, po njegovoj žrtvi koja će se ostvariti u posvećenju. Drugi vatikanski koncil divno je istaknuo taj vid naglašujući krsno svećeništvo laika, koje se bitno sastoji u našem prinošenju žrtve s Kristom Ocu. Taj koncilski nauk veličanstveno su izrazile drevne molitve za prikazanje. Već sam rekao da bi bilo divno kad bi se ponovo mogle slobodno upotrebljavati kako bi se moglo bezglasno ući u Kristov prinos. Već u VII. st. Pseudo German bilježi da se prinosni ophod otvara sljedećim upozorenjem: „Neka svi opslužuju duhovnu tišinu bdijući na vratima svoje duše. Neka se, dok čine znak križa na licu, čuvaju graje, bilo riječima, bilo drskošću. (...) Neka čuvaju usne svoje od svih prostih izričaja, kako bi im srca bila okrenuta jedino prema Kristu.“ (Robert Sarah, "Snaga tišine", KS 2017.)

na vrh
×
Prijava
Poslati ćemo vam zaboravljenu lozinku
×
Registrirajte se kao novi web kupac
 • Kupujte naslove iz naše ponude
 • Primajte obavijesti o novim naslovima
 • Kreirajte svoju listu želja
 • Pratite povijest vaših narudžbi

Vaši podaci su zaštićeni i poznati samo uredništvu naše web stranice. Naša tvrtka se obvezuje da će s vašim podacima postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.