ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA

Osobni podatci Kupca poznati su samo Kršćanskoj sadašnjosti koja se obvezuje da ih koristi samo u svrhu izvršenja ugovornih obveza prodaje. Kupac u svakom trenutku može pristupiti svojim podatcima, promijeniti pristupnu lozinku ili opće podatke.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Kršćanska sadašnjost obvezuje se pružati zaštitu osobnim podatcima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Kršćanske sadašnjosti i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 trgovačko društvo KRŠĆANSKA SADAŠNJOST d.o.o. donijelo je dana 18. svibnja 2018.godine

PRAVILNIK

  O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca  u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Kršćanska sadašnjost d.o.o. obveznik je primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljem tekstu: Opća uredba).

Članak 2.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. je sukladno čl. 4. Opće uredbe voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravom EU.

Članak 3.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („korisnik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podatcima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice

Članak 4.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe koje su opravdane našim uslugama te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Osobni podatci koje Kršćanska sadašnjost d.o.o.  obrađuje točni su te se po potrebi ažuriraju. Oni podatci koji nisu točni, Kršćanska sadašnjost d.o.o. bez odlaganja briše ili ispravlja.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju korisnika i to samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podatci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Iznimno, osobni podatci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Kršćanska sadašnjost d.o.o.. osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. upozorava korisnike da u slučaju kada osobne podatke obrađuje na temelju privole, ukoliko korisnici opozovu danu privolu prestat će obrađivati podatke korisnika te ih neće upotrebljavati u dane svrhe, uz upozorenje da to može realizirati nemogućnošću korištenja pružanja usluge ili nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane uz njih.

 II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 5.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- da je korisnik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

- da je obrada nužna za izvršavanje obveza Kršćanske sadašnjosti korisnicima

- da je obrada nužna radi poštovanja pravnih, financijskih i drugih zakonskih obveza Kršćanske sadašnjosti d.o.o.

- da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  Kršćanske sadašnjosti d.o.o.

- da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Kršćanske sadašnjosti d.o.o.  ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 

Članak 6.

Privola kojom korisnik Kršćanskoj sadašnjosti d.o.o. daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose mora biti dobrovoljna, dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.

Članak 7.

U postupku obrade osobnih podataka Kršćanska sadašnjost d.o.o. na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) korisniku pruža sve informacije vezane uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Kršćanske sadašnjosti d.o.o., namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podatci biti pohranjeni, o postojanju prava korisnika na pristup osobnim podatcima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

Osobni podatci koje Kršćanska sadašnjost d.o.o. prikuplja su:

- ime

- prezime

- adresa

- telefonski broj

- adresa elektroničke pošte.

Osobni podatci koje Kršćanska sadašnjost d.o.o. prikuplja u slučaju članstva u klubu ili online narudžbe proizvoda su:

- ime

- prezime

- adresa ( ulica, kućni broj, grad, država )

- OIB

- datum rođenja

- osobna iskaznica ili putovnica ( broj, rok važenja i tijelo koje ju je izdalo )

III. KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE

Kršćanska sadašnjost d.o.o. osobne podatke prikuplja na sljedeće načine:

- kada zatražite korištenje naših usluga

- kada nam dostavite te podatke, primjerice slanjem elektroničke pošte ili upućivanjem

  poziva ili sms-a ili na sličan način.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. će, kad god je to moguće, unaprijed informirati stranke koje podatke trebaju dati prije korištenja usluge.

IV. PRAVA korisnika

Članak 8.

Korisnik  ima sljedeća prava:

 • Pravo na pristup osobnim podatcima – ima pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podatcima, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je  identitet korisnika nedvojbeno utvrđen i dokazan;
 • Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju da su podatci korisnika netočni ili nepotpuni, ima pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je identitet korisnika nedvojbeno utvrđen i dokazan. Korisnik je odgovoran za davanje ispravnih osobnih podataka te je dužan obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično);
 • Pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se osobni podatci korisnika obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi će podatci biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako nije riječ o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podatci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – korisnik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našega marketinškog e-maila;
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Kršćanske sadašnjosti d.o.o. – korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga i to pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta Kršćanske sadašnjosti d.o.o. U tom će slučaju Kršćanska sadašnjost d.o.o. dostavit obavijest nadilaze li legitimni interesi naše tvrtke interese korisnika te koje je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podatci i dalje biti obrađivani;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – korisnik ima pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14;
 • Pravo na prenosivost osobnih podataka – korisnik ima pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta Kršćanska sadašnjost d.o.o. da podatke koje nam je ustupio na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali

Članak 9.

U svrhu zaštite osobnih podataka Kršćanska sadašnjost d.o.o., u svim slučajevima kada je to moguće, a posebice prilikom javnog objavljivanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, provodi pseudonimizaciju podataka.

V. SUSTAV POHRANE

Članak 10.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

− osobne podatke radnika Kršćanska sadašnjost d.o.o.

− osobne podatke korisnika usluga - poslovnih partnera Kršćanske sadašnjosti d.o.o.

− osobne podatke o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa

− osobne podatke vanjskih suradnika.

Članak 11.

Za osobne podatke navedene u članku 10. ovog pravilnika Kršćanska sadašnjost d.o.o. vodi evidenciju aktivnosti obrade koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i drži se njezinim sastavnim dijelom.

Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:

− ime i kontaktne podatke Kršćanske sadašnjosti d.o.o., predstavnika Kršćanske sadašnjosti d.o.o.

− svrha obrade

− opis kategorija korisnika i kategorija osobnih podataka

− kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

− predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka

− opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka.

Članak 12.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. donosi odluku da je osoba zadužena za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl. 11. ovog Pravilnika odvjetnik Marko Ujević, Zagreb, Preradovićeva 29.

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podatcima, podatci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podatci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata radnicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

Članak 14.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podatci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Sve poduzete mjere redovito se provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. redovito pregledava, nadograđuje i ažurira radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere kako bi poboljšala privatnost i zaštitu osobnih podataka.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. traži i od dobavljača i davatelja usluga da dostavljaju procjene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost s važećim zakonima i standardima.

VII. KAKO I KADA DIJELIMO VAŠE PODATKE

Članak 15.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. osobne će podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim slučajevima:

 • radi ispunjenja zakonskih obveza - pravnih i financijskih odnosno radi dostavljanja knjigovodstvenim servisima, sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog, upravnog ili bilo drugog postupka;
 • radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine Kršćanske sadašnjosti d.o.o.
 • radi sklapanja i/ili izvršenja ugovora ili obrade transakcija s posrednicima, agencijama putem kojih ste stupili u kontakt s Kršćanskom sadašnjosti d.o.o.
 • radi sprječavanja ili ograničavanja štete koja bi mogla biti nanesena Kršćanskoj sadašnjosti d.o.o.
 • u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu.

Kršćanska sadašnjost d.o.o. u svakom će slučaju prilikom dijeljenja osobnih podataka korisnika s trećim stranama istima zabraniti korištenje osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je ugovorena te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

U slučaju da osobni podatci bez osnove budu podijeljeni s trećim osobama ( tzv. „curenje podataka“) Kršćanska sadašnjost d.o.o. će u roku od 72 sata od trenutka incidenta izvršiti prijavu.

U tom će slučaju osoba zadužena za obradu i zaštitu osobnih podataka izvršiti uvid u incident, te će o tome obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka i korisnika (osim u slučaju kriptiranih ili pseudonimiziranih podataka ), te poduzeti druge potrebne i odgovarajuće mjere da bi se sanirale i minimalizirale štetne posljedice.

VIII. KONTAKT PODACI

Članak 16.

Ako želite znati više o zaštiti osobnih podataka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati na e-mail racunovodstvo@ks.hr, pozivom na broj telefona:

01 634 9048  ili dostavom upita odnosno zahtjeva na adresu Kršćanska sadašnjost d.o.o Zagreb, Ulica grada Vukovara 271.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Kršćanske sadašnjosti d.o.o. dana 18. svibnja 2018. g., a stupa na snagu dana 25. svibnja 2018.

zastupan po direktoru
Stjepan Brebrić