Bogoslovska smotra, 2005. - br. 4

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

TRAGANJ ZA SOLIDARNOŠĆU U HRVATSKOJ

Uvodni tekst dr. Stjepana Balobana

ČLANCI

I. Dugandžić: Biblijska inspiracija solidarnosti danas

Š. Marasović: Međuodnos solidarnosti i općega dobra u Hrvatskoj

S. Baloban: Ostvarenje solidarnosti po supsidijarnosti

T. Matulić: Solidarne dimenzije bioetičkih izazova u hrvatskom društvu

J. Grbac: Fleksibilizacija rada i novi oblici solidarnosti u društvu

N. Vukoja: Neki elementi duhovne dimenzije solidarnosti u socijalnim dokumentima Crkve

M. Sirka: Prespektive međuodnosa solidarnosti, povjerenja i dobrovoljnosti u hrvatskom društvu

IZVJEŠĆA

S. Baloban - S. Migles: Siromaštvo i solidarnost: Hrvatska u proširenoj Europi. Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, 14. i 15. listopada 2005.

N. Holjevac: Susret katoličkih bogoslovnih fakulteta u Austriji

RECENZIJE

J. Baloban (prir.), U potrazi za identitetom, Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005. (M. Šimunović)

1002054
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, br. 4
Meki
2013.
24 x 17 cm
Časopisi