Vjera - Bog - Crkva e-Knjiga

Uvid u teološku misao Josipa Turčinovića

Autori:

Stjepan Kušar
9,90 €
s PDV-om

Kako preuzimati i kako koristiti eKnjige Kršćanske sadašnjosti pogledajte OVDJE.

Autor je najbolji poznavatelj teološke misli i djela Josipa Turčinovića, a ova je knjiga nastala u sklopu proslave 50. obljetnice Kršćanske sadašnjosti. Premda je Turčinovićeva misao dana u malom broju tekstova, jer je više bio zaokupljen time da izdaje knjige drugih autora nego li svoje, ipak je njegova misao izvorna i nadasve suvremena. Osim Turčinovićeve doktorske disertacije o Pejkiću te habilitacionog rada o Vramcu i nekoliko većih članaka te male knjižice o Crkvi u južnoslavenskim zemljama, svi su ostali tekstovi naknadno redigirani na temelju magnetofonskih snimaka, što osobito vrijedi za tri sveska njegovih homilija objavljenih pod naslovom Glas iz Ranjenog. Turčinovićevo bavljenje teologijom odvijalo se u prijelaznom vremenu Drugoga vatikanskog koncila te u pokoncilskom vremenu obilježenom burnom recepcijom koncilskih tekstova kojima je svrha orijentirati život vjernika i djelovanje Crkve u hrvatskom narodu. Turčinovićeva je misao eklezijalno situirana te je s jedne strane otvorena ne samo ad intra, tj. prema životu Crkve, nego isto tako ad extra, tj. prema društvu i kulturi njegova vremena i prostora. Turčinovićeva je misao kristološko-trinitarno centrirana iz čega se jasno razaznaje tko je Bog u kojega kršćani vjeruju te tako pada svjetlo na sve konkretne probleme i pitanja koja se javljaju u vidokrugu njegova promišljanja, govora i intervencija.

Knjiga ima tri dijela. U prvome dijelu prikaz je Tučinovićeva shvaćanja kršćanske vjere i teologije, u drugom su prikazane bitne teološke teme, a u trećem dijelu su donesene rekonstrukcije njegovih predavanja o Otajstvu trojedinoga Boga.

2270780
978-953-11-1850-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
2018.