Objava i teologija

Zbornik radova kongresa u čast sv. Bonaventure, Zagreb, 9.-11. IX. 1974.

3,50 €
s PDV-om

Ovaj Zbornik sadrži predavanja održana na znanstvenom kongresu održanom u Zagrebu od 9. do 11. rujna 1974., u povodu proslave sedamstote obljetnice smrti sv. Bonaventure. Kongres je u ime viših poglavara franjevačkih redova organizirao pripremni odbor. U odboru su bili: o. Marije šikić, o. Nikola Mate Roščić, o. Hadrijan Borak i o. Srećko Badurina. Svrha kongresa bila je da se istražuji nauka sv. Bonaventure te da to istraživanje pruži našim znanstvenim radnicima mogućnost da Bonaventurinu nauku i metodu povežu s naporima koji se i kod nas prave u svrhu obnove teološke misli i teološkog izraza. I Bonaventurino je djelo nastalo u doba sličnih napornih traženja u stvaranju teološke znanosti; pa i on sam otvara nove putove i dolazi u sukob s onim suvremenicima koji su zaokupljeni istim traženjem kao i on. Tako je stvoren kulturni kapital 13. st. koji je nakon patristike sigurno sadržajno najjači i trajno inspirativan. Predavači su izabrali razne dijelove Bonaventurine teološke i filozofske doktrine, dotakli su brojna povijesno-doktrinalna pitanja. To daje Zborniku vrlo veliko sadržajno bogatstvo. Iako on ne obuhvaća ni sva osnovna pitanja Bonaventurine nauke, ipak pruža prvi opširniji prikaz bonaventurizma na hrvatskom jeziku. I tko ubuduće bude radio na teološkom polju kod nas neće moći mimoići dostignuća ovih pojedinih studija. Svi predavači nisu jednakom intuitivnošću i širinom iznijeli moguće veze između Bonaventurinih rješenja i današnjih dostignuća na polju crkvene znanosti. Ali takva zapažanja su dana i mogu služiti kao poziv na daljnja istraživanja.

9330070
978-953-151-849-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1977.
17 x 24; 358 str.
Teološki radovi
Teologija

Možda će Vam se i ovo svidjeti