Naputak o visokim katehetskih učilištima (institutima) (D-155)

27,00 kn
s PDV-om

Nakon II. vatikanskog koncila veće zanimanje za studij teologije pokazali su brojni laici i redovnici pa su katolički fakulteti osjećali potrebu da im pruže primjerenu naobrazbu osnivanjem Visokih katehetskih učilišta. U tu svrhu izdavane su brojne uredbe, primjerice apostolska konstitucija Sapientia christiana (1979.), kao i dva dokumenta Kongregacije za katolički odgoj.

Ovim naputkom, nakon dvadeset godina od tih dokumenata, pokušava se ponovno definirati te odredbe, uzimajući u obzir nova pitanja pastoralnoga karaktera, kao i promjene do kojih je došlo razvojem civilnoga zakonodavstva brojnih zemalja. Uredbe ovoga naputka imaju za svrhu ujednačiti različita viša katehetska učilišta prisutna u sveopćoj Crkvi i zajamčiti im odgovarajuću akademsko-znanstvenu razinu te odgovoriti na uvjete koje mjesne Crkve postavljaju za stvaranje učilišta ex novo.

9061550
978-953-11-0471-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2009.
11,5 x 16,5 cm; 32 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti