Vjera - Bog - Crkva

Uvid u teološku misao Josipa Turčinovića

Autori:

Stjepan Kušar
80,00 kn
s PDV-om

Autor je najbolji poznavatelj teološke misli i djela Josipa
Turčinovića, a ova je knjiga nastala u sklopu proslave 50. obljetnice Kršćanske
sadašnjosti.

Premda je Turčinovićeva misao dana u malom broju tekstova, jer je
više bio zaokupljen time da izdaje knjige drugih autora nego li svoje, ipak je
njegova misao izvorna i nadasve suvremena. Osim Turčinovićeve doktorske
disertacije o Pejkiću te habilitacionog rada o Vramcu i nekoliko većih članaka
te male knjižice o Crkvi u južnoslavenskim zemljama, svi su ostali tekstovi
naknadno redigirani na temelju magnetofonskih snimaka, što osobito vrijedi za
tri sveska njegovih homilija objavljenih pod naslovom „Glas iz Ranjeno“. Turčinovićevo bavljenje teologijom odvijalo se u prijelaznom vremenu Drugoga
vatikanskog koncila te u pokoncilskom vremenu obilježenom burnom recepcijom
koncilskih tekstova kojima je svrha orijentirati život vjernika i djelovanje
Crkve u hrvatskom narodu. Turčinovićeva je misao eklezijalno situirana te je s
jedne strane otvorena ne samo ad intra,
tj. prema životu Crkve, nego isto tako ad
extra
, tj. prema društvu i kulturi njegova vremena i prostora.
Turčinovićeva je misao kristološko-trinitarno centrirana iz čega se jasno
razaznaje tko je Bog u kojega kršćani te tako pada svjetlo na sve konkretne
probleme i pitanja koja se javljaju u vidokrugu njegova promišljanja, govora i
intervencija.

Knjiga ima tri dijela. U prvome dijelu prikaz je Tučinovićeva
shvaćanja kršćanske vjere i teologije, u drugom su prikazane bitne teološke
teme, a u trećem dijelu su donesene rekonstrukcije njegovih predavanja o
Otajstvu trojedinog Boga.

9270780
978-953-11-1151-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2018.
11 x 20,5 cm; 230 str.
Polazišta