Sakramenti - radni materijal

Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja
75,00 kn
s PDV-om

Kao i  vježbenica o Crkvi koja je činila
cjelinu kroz koju je poštovan princip postupnosti, tako i ova, zbog posebnosti
sadržaja, unutar svake zasebne cjeline slijedi isti taj princip. Riječ je o materijalima u kojima se upoznaju sakramenti
Crkve, a podijeljeni su u osam zasebnih cjelina kojima se upoznaje svaki
sakrament pojedinačno i sakramenti skupno. Na kraju vježbenice uvršten je
plakat, koji je zamišljen kao pregled svih sakramenata s pripadajućim simbolima
i kratkim objašnjenima. U nastavi vjeronauka listići su primjenjivi u svim fazama
sata. U motivacijskome dijelu mogu se koristiti listići u kojima je naglasak na
simbolima koji karakteriziraju taj sakrament. Na kraju, u sintezi sata, moguće
je koristiti manje zahtjevne zadatke (crtanka, bojanka, labirint). Ovi će materijali 
djeci omogućiti usvajanje vjeronaučnih tema i općenito sadržaja
kršćanske vjere putem boja i crteža, odnosno pouke kroz neku vrstu igre i
zabave. Zbog tipa zadataka koji se nalaze u ovoj vježbenici, ona
omogućuje i traži korelaciju i usku suradnju vjeroučitelja, defektologa,
učitelja i odgojitelja. Jednako kao vježbenica Crkva, i ova je primjenjiva u
župnoj katehezi u pripremi djece za primanje svetih sakramenta.
Radni materijali dobili su potrebna
dopuštenja Hrvatske biskupske konferencije, a Agencija za odgoj i obrazovanje
izrazila je o njima pozitivno stručno mišljenje.
9130630
978-953-11-0941-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
22,5 x 31 cm; 61 str.