Ja sam kruh živi

Euharistija u Ivanovu evanđelju

Autori:

Ilija Čabraja
36,00 kn
s PDV-om

Misaono vođen idejom o euharistijskom identitetu samoga Isusa izraženom u naslovu knjige , što samo po sebi jasno pokazuje za što je euharistija izvor i vrhunac cijeloga kršćanskoga života (Ecclesia de Eucharistia, br. 1), autor na čitavih pedesetak stranica oslovljava šesto poglavlje Ivanovog evan đelja , te prvih dvadesetak redaka njegova trinaestoga poglavlja. Na to ga potiče prije citirana enciklika Ivana Pavla II. o euharistiji. Naime, u istoj enciklici, podsjeća autor, inače profesor Novoga zavjeta na Teologiji u Rijeci, papa upozorava na činjenicu potamnjenja zdrave katoličke vjere i nauka o ovom sakramentu. Stoga je osnovna autorova namjera u ovoj kratkoj studiji, o godini 2005-oj, koju je spomenuti prethodnik Benedikta XVI., blage uspomene, posvetio upravo euharistiji, pomoći vjerniku vratiti se na same izvore ispravnih poimanja o euharistiji, u ovom slučaju na retke iz Ivanovog evanđelja koje i samo pruža otpor relativiziranju sakramentalnog značaja euharistije i značaja živoga vrela Crkve, te pomoću njih probistriti vjernički pogled i vrednovanje euharistije.
9300460
978-953-11-0171-
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2005.
14 x 20 cm, 51 str.
Riječ